Financial Information

ข้อมูลงบการเงิน

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

PDF

รายงานงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

PDF

รายงานงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2558

PDF

รายงานงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2557

PDF

รายงานงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2556

PDF

รายงานงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2555

PDF
Top