Operational Information

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

PDF

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

PDF

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

PDF

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PDF

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน A-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเหลื่อม)

PDF

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน A-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF

รายงานข้อมูลการให้บริการ การเข้าร่วมงานฝึกอบรม และประชุมสัมมนา พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานข้อมูลการให้บริการ การเข้าร่วมงานฝึกอบรม และประชุมสัมมนา พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานข้อมูลการให้บริการ การเข้าร่วมงานฝึกอบรม และประชุมสัมมนา พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานข้อมูลการให้บริการ การเข้าร่วมงานฝึกอบรม และประชุมสัมมนา พ.ศ. 2563

PDF

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563-2565

PDF

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2561-2564

PDF

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2561-2563

PDF

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2561-2562

PDF

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2560-2561

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2566

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2565

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2564

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2563

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2562

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2561

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2560

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2559

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2558

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2557

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2556

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2555

PDF

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2558

PDF

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

PDF

ผลการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

PDF

ผลการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามแผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF

ผลการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

PDF

ผลการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

PDF

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

PDF

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

PDF

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 12 เดือน

PDF
Top