Hot News

ITD สรุปอนาคตการค้าไทยกับภูมิภาค 6 ด้าน

visibility 811 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา จัดสัมมนา เรื่อง “ส่อง 6 มุมมองอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาในทศวรรษหน้า” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Webex เพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติด้านการค้าและการพัฒนาในทศวรรษหน้า ในงานนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุม และแนะนําโครงการ ทั้งนี้หากท่านสน

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ รัฐศาสตร์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อม”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.แก้วคํา ไกรสรพงษ์ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและการพัฒนาภาคการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวสรุปประเด็นสั้นๆ และเชิญผู้ร่วมงาน รับฟังการบรรยาย ท่านที่ 6

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย  หวันแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย เรื่อง “อนาคตของการค้าภายในภูมิภาคและมุมมองด้านกฎหมาย”

โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย ฤกษะสุต

อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#ITD #ITDTRENDANALYSIS #ITDUNCTAD

Top