Hot News

ITD จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฝึกอบรมหลักสูตร “Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations”

visibility 963 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations” ในวันที่ 29 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีฯ  นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ในการนี้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์ และนายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดฯด้วย งานนี้มีผู้รับประกาศนียบัตร จำนวน 31 คน จาก 14 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้หลังจบการอบรมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่างมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตนเองพร้อมที่จะแสดงบทบาทในด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลกที่จัดขึ้นในโอกาสต่อไป รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้า กฎและข้อบังคับทางการค้า และขั้นตอนมาตรฐานขององค์การการค้าโลก (WTO)

Top