Seminar

การสัมมนา Just and Equitable Transition to a Decarbonized Shipping Industry in Southeast Asia

 

 

หลักการและเหตุผล

การขนส่งทางทะเลมีบทบาทความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและยกระดับภาคการค้าระหว่างประเทศของไทย

เป็นตัวกลางขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งมอบวัตถุดิบแก่แหล่งผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้ที่ผ่านมาการขนส่งทางทะเลช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณสินค้าและยานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต
ของกระแสการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าและยานพาหนะขนส่งทางทะเล
ได้ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนส่งทางทะเลเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพาหนะภาคขนส่ง
ทางทะเลมีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง มีกิจกรรมทางท่าเรือ ที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน อันนำมาสู่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ในปี 2566 United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD ได้ออกรายงานเรื่อง Review of Maritime Transport 2023 โดยระบุว่าอัตราการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพิ่มสูงสุดในปี 2565 และยังคงสูงขึ้นในปี 2566 ทำให้เผชิญปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Decarbonized ) อย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.2593

 

วัตถุประสงค์

ในสัมมนาครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Decarbonized ) ในการขนส่งทางทะเล เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและยกระดับการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้จากรายงาน เรื่อง Review of Maritime Transport 2023 ของ UNCTAD มาเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาคการขนส่งทางทะเลมีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอนาคต

วันที่จัดกิจกรรม

วันศุกร์ที 14 มีนาคม 2567

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดงาน

ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นายกันตพงศ์ มาศจุฑาเศรณี

นักวิชาการ สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

0921268667

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

www.itd.or.th หรือทุกช่องทาง Online ของ ITD

การสัมมนา Just and Equitable Transition to a Decarbonized Shipping Industry in Southeast Asia

calendar 14 March 2024 14 March 2024

time 13:00 - 16:30 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 586

calendar 14 March 2024 - 14 March 2024

time 13:00 - 16:30 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

Contact the event organizer

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top