Seminar

การสัมมนา “Driving Green and Digital Twin Transition for a Low Carbon in Asia and the Pacific”

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อาจสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น กรณีที่สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) โดยสินค้าที่ส่งไปยังสหภาพยุโรปจะต้องรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอน รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Clean Carbon Competition Act: CCA) ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้า ต้องหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาโอกาสทางการค้าและความสามารถทางการแข่งขัน

        ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่าเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า การเปลี่ยนผ่านอย่างควบคู่ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Twin Transition) ทำให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า นำไปสู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและของประเทศ

         ในปี 2023 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nation Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ได้ออกรายงานเรื่อง Technology Innovation Report 2023 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม  UNCTAD ได้สะท้อนปัญหาว่า ประเทศกำลังพัฒนายังไม่ได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนา ยังขาดนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐ ขาดการสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขาดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ AIT Extension สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และหน่วยงานเครือข่าย มีความประสงค์จะจัดการสัมมนาเรื่อง “Driving Green and Digital Twin Transition for a Low Carbon in Asia and the Pacific” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนนำองค์ความรู้เรื่อง Technology Innovation Report 2023 ของ UNCTAD ออกเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์  

    2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ MSME และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    2.2 เพื่อนำองค์ความรู้จากรายงาน Technology and Innovation Report 2023 ของ UNCTAD มาเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
    2.3 เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนามาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการ MSME สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

วันที่จัดกิจกรรม

        วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

สถานที่จัดงาน

        ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

        นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์ นักวิชาการอาวุโส
        สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา
        เบอร์ติดต่อ: โทร +66 2216 1894-7 ext. 224

การสัมมนา “Driving Green and Digital Twin Transition for a Low Carbon in Asia and the Pacific”

calendar 8 March 2024 8 March 2024

time 13:00 - 17:00 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 788

calendar 8 March 2024 - 8 March 2024

time 13:00 - 17:00 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

Contact the event organizer

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top