Seminar

งานสัมมนาออนไลน์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์โหรในการดำเนินกิจการช่วงสถานการณ์โควิด

สมัครผ่าน shorturl.asia/oahwE หรือ QR Code เท่านั้น

1. หลักการและเหตุผล

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง โดยเฉพาะภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ นอกจากนี้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นมาตรการล็อกดาวน์ การปิดประเทศ การจำกัดการเดินทาง ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงยอดการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้กิจการหลายแห่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ดังนั้น เมื่อโควิด-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินกิจการท่ามกลางสถานการณ์นี้ ภาคส่วนต่างๆ จำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบและหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและสามารถทำการแข่งขันในระยะยาวได้

หลักโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมายาวนาน ทำให้การนำหลักโหราศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีความราบรื่น เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันเราไม่สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และมีวิธีในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการออกแบบสินค้าเพื่อประคองธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อในยุคโควิด-19 ได้ อีกทั้งปัจจุบันนี้ หลักโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าก่อนเริ่มดำเนินกิจการใดๆ ก็ตาม มักมีการศึกษาวิเคราะห์หรือหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การนำหลักศาสตร์ทางเลือกนี้มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและกิจการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญและไม่ควรมองข้าม ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้ศาสตร์โหรในการดำเนินกิจการช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำศาสตร์ทางเลือกดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังไว้ และสามารถทำการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอหลักศาสตร์ทางเลือกมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ และสามารถปรับรูปแบบ เปลี่ยนแนวทาง และกลยุทธ์ต่างๆ ให้สามารถดำเนินกิจการในช่วงสถานการณ์โควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจรวมถึงกิจการต่างๆ ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3 . กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 40 คน

 

สถานที่จัดกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ในระบบ Webex

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนัก พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ 02 215 1894 ต่อ 224

งานสัมมนาออนไลน์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์โหรในการดำเนินกิจการช่วงสถานการณ์โควิด

calendar 13 August 2021 13 August 2021

time 13:30 - 16:30 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 557

calendar 13 August 2021 - 13 August 2021

time 13:30 - 16:30 น.

loation Online

Contact the event organizer

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

Top