Seminar

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้มีความสามารถในการปรับตัว และมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการค้า การลงทุน ตลอดจนรองรับอุตสาหกรรมและบริการ           แห่งอนาคต

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยประสบปัญหาแรงงานมีทักษะที่ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง อีกทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถผลิตบุคลากรได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน (สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ, 2562) ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพในด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากมีระบบการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีน-ลาว ยิ่งทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของจังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จังหวัดหนองคายยังประสบปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน (โศจิรัตน์  เติมศิลป์, ประชาสรรค์  แสนภักดี, 2562) และแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะขั้นสูงในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาผลิตภาพแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภาพแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมมาพัฒนาเป็นบทความวิชาการสำหรับใช้เป็นกรอบมาตรฐานการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
 • เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสามารถรองรับการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • เพื่อนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาจัดทำเป็นกรอบมาตรฐานการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือแผนงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนรองรับการค้า การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

กลุ่มเป้าหมาย

          บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 20 คน

 

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 28 มกราคม 2565  โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

 

 

ผู้รับผิดชอบ

  • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
   • ที่ปรึกษาโครงการ: ดร.ธนรรรต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
   • หัวหน้าโครงการ: ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีด ความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

เจ้าหน้าที่โครงการ: นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์           นักวิชาการ

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

calendar 28 January 2022 28 January 2022

time 09:00 - 17:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 331

calendar 28 January 2022 - 28 January 2022

time 09:00 - 17:00 น.

loation Online

Contact the event organizer

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top