Seminar

ITD Research Forum 2022 – Virtual Forum

ท่านสามารถลงทะเบียน และรับชมงานสัมมนา ได้ที่

https://nregister.nationgroup.com/ITDRF22T/register.php

 

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์  ITD Research Forum 2022 – Virtual Forum ในวันที่ 19-20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ และนำเสนอรายงานการค้าและการพัฒนา ปี 2564 สู่สาธารณชน ดังนี้

 

  1. โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ
  2. โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประตูการค้าฝั่งตะวันตก
  4. โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทย

 

และ นำเสนอ UNCTAD Trade and Development Report 2021

 

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ และนำเสนอรายงานการค้าและการพัฒนา ปี 2564 สู่สาธารณชน

 

กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

วันที่จัดกิจกรรม 19 – 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

 

สถานที่จัดกิจกรรม Online ผ่าน Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live, Youtube Website ของสถาบัน

 

ภายหลังเข้าร่วมสัมมนา  **ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ตาม Link นี้

http://s.alchemer.com/s3/5f219f1b48e7

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 

นางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย

โทรศัพท์  09 5862 3405

 

นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร

โทรศัพท์  08 1778 6074

 

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล

โทรศัพท์  09 0199 4687

 

 

อีเมล itd_research@itd.or.th

ITD Research Forum 2022 – Virtual Forum

calendar 19 January 2022 20 January 2022

time 09:30 - 12:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 531

calendar 19 January 2022 - 20 January 2022

time 09:30 - 12:00 น.

loation Online

Contact the event organizer

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top