Seminar

การนำเสนอรายงานการค้าและการพัฒนา ปี 2564 (UNCTAD Trade and Development Report 2021)

สอบถามข้อมูล https://www.itd.or.th/training-seminar/seminar/

 

หลักการและเหตุผล

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (LLDC : Least developing countries) เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก

รายงานการค้าและการพัฒนา (Trade and Development Report – TDR) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่าง ๆ นำไปพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่รายงานพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ UNCTAD ได้กำหนดให้มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกได้มีการเผยแพร่แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และส่วนที่สองได้มีการเผยแพร่แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNCTAD และมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา ฯลฯ ให้แก่บุคลากรในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม Launching of UNCTAD Trade and Development Report (TDR) 2021 part 2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจในประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา รวมทั้งจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อชี้แจงผลจากรายงาน UNCTAD’s Trade and Development Report ขององค์การระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
  2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาของโลก ผลวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ
  3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นใหม่ ๆ สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศ องค์กรสหประชาชาติ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

.บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา

 

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

20 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวตัณฑิตา สุโขบล

.สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02-216-1894 ต่อ 194

การนำเสนอรายงานการค้าและการพัฒนา ปี 2564 (UNCTAD Trade and Development Report 2021)

calendar 20 January 2022 20 January 2022

time 08:00 - 17:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
view 515

calendar 20 January 2022 - 20 January 2022

time 08:00 - 17:00 น.

loation Online

Contact the event organizer

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top