Seminar

การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการค้าไทย” (Food Security in the Context of Thai Trade)

หลักการและเหตุผล สภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ลมฟ้าอากาศมีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้บางกรณีผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถที่จะคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น เอลนีโน ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบหลักต่อปริมาณอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลก ประกอบกับภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อต่อเนื่องหลายเดือน และสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่สร้างความวิตกกังวลให้กับทั่วโลก ในการแผ่ขยายความรุนแรงออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั้งสงครามการค้าที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ปัจจัยทั้งหลายส่งผลกระทบต่ออาหาร ทำให้ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้ประกอบอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายประเทศมีนโยบายปกป้องตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Protectionism) จนอาจทำให้เกิด “วิกฤตอาหารโลก” (Global Food Crisis) ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและวิธีการที่จะช่วยเพิ่มกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและต้องการทราบแนวโน้ม ประเด็นอุบัติใหม่ และปัจจัยขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างฉากทัศน์ อันเป็นข้อมูลสำคัญในกำหนดนโยบายของภาครัฐและการตัดสินใจสำหรับ MSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้สูง

 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหาร สำหรับมิติเชิงเปรียบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ผลักดันการมีส่วนร่วมในการวางแผนการส่งออกในปริมาณที่เหมาะสม และคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจของภาคเอกชนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองจาภภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมในแนวทางการรับมือ และเตรียมความพร้อมด้านการส่งออกอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ

 

วันที่จัดกิจกรรม

วันจันทร์ที่18 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

 

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวญาณิศา เรืองรัตน์อรุณ

นักวิชาการ
โทร. 02 216 1894 – 7 ต่อ 223
E-mail: yanisa@itd.or.th

การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการค้าไทย” (Food Security in the Context of Thai Trade)

calendar 18 December 2023 18 December 2023

time 09:00 - 15:00 น.

loation Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Asoke Hotel

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
About the event organizer
International Institute For Trade And Development
Top