การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันมุ่งมั่นดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนงาน

แผนปฎิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

PDF

แผนปฎิบัติงานของสถาบัน ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (แผนยุทธศาสตร์)

PDF

แผนปฏิบัติงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลงบการเงิน

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

PDF

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2565

PDF

รายงานประจำปี 2564

PDF

รายงานประจำปี 2563

PDF
Top