การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันมุ่งมั่นดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนปฏิบัติงานสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PDF

แผนปฏิบัติงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2563-2565 (ฉบับทบทวน)

PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2563

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2562

PDF

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2561

PDF

ข้อมูลงบการเงิน

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

PDF

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

PDF

รายงานประจำปี 2560

PDF

รายงานประจำปี 2559

PDF
Top