การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันมุ่งมั่นดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนงาน

แผนยุทธศาสตร์รายปี 2567

PDF

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570)

PDF

แผนปฏิบัติงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลงบการเงิน

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

PDF

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

PDF

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

PDF

รายงานประจำปี 2562

PDF

รายงานประจำปี 2561

PDF
Top