การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O  การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O มาตรการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม 

     O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


     O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Top