ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Suphakit

นายสุภกิจ เจริญกุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #102

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งที่ 101/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงระดับกรมประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF
Top