ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Panumas

นายภานุมาส เทพทอง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม

email panumas_t@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #168

Suchada

นางสาวสุชาดา จังรัสสะ

ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

email suchada@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #151

Satit

นายสาธิต แก้วรัศมี

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

email satit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #152

Pawith

นายปวิธ ดวงสนิท

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

email pawith@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #155

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งที่ 47/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมภาครัฐ ประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF

คำสั่งที่ 101/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF

คำสั่งที่ 46/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมภาครัฐ ประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF
Top