ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Suphakit

นายสุภกิจ เจริญกุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #102

satit

นายสาธิต แก้วรัศมี

ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

email satit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #152

pawith

นายปวิธ ดวงสนิท

ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

email pawith@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #155

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งที่ 46/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF

คำสั่งที่ 101/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ประจำสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

PDF
Top