ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • 1. การปฏิบัติตามมาตรา 7

  • 1.1 การส่งข้อมูลตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  • 1.2 การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา 7 (1) (2) (3) และ (4) ไว้เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

 • 2. การปฏิบัติตามมาตรา 9

  • 2.1 การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา 9 (1) – (7)

  • 2.2 การแสดงข้อมูลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. 1

  • 2.3 การจัดแสดงข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน (การจัดหาพัสดุ การให้บริการประชาชน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผล)

  • 2.4 การจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้ทำวิจัย จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง และระยะเวลาทำวิจัย) และข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ (ทะเบียนที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เอกสารแสดงที่ตั้ง)

  • 2.5 การจัดแสดงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

  • 2.6 การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 3. การปฏิบัติตามมาตรา 11

 • 4. หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 หรือไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่ขอ

 • 5. การปฏิบัติตามมาตรา 23 (3) เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น ประเภทของบุคคลที่เก็บข้อมูลไว้ แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น

 • 6. การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (1 ปีย้อนหลัง)

 • 7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ปัญหาที่มากที่สุดของหน่วยงาน เลือก 1 ข้อ)

 • 8.แผนการดำเนินงานในอนาคต (โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

 • 9. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ

 • 10. ท่านคิดว่า บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่

แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

PDF
Top