ผู้บริหารสถาบัน

นายสุภกิจ เจริญกุล

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #100

นายภานุมาส เทพทอง

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email panumas_t@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #168

นายวิมล ปั้นคง

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email wimon@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #101

.

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

phone +66 (0) 2216 1894-7 #181

ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

email punrop@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #221

นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

email sirikan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #191

นางสาวสุชาดา จังรัสสะ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

email Suchada@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #151

Top