วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา

ในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน

จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัย

ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์

สนับสนุนความร่วมมือ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม

เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

about-goal

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้กำหนดโยบาย, ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

ประเด็นเป้าหมาย

พัฒนา

ขีดความสามารถบุคลากรทางการค้าและการพัฒนาผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์

ผลงานวิชาการที่ทันสถานการณ์และตอบโจทย์การแข่งขันด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาค

ยกระดับ

องค์กรผ่านความร่วมมือในระดับภูมิภาคและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย

อำนาจหน้าที่ของสถาบัน

1

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชีย ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ

2

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถ ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้

3

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

4

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

Top