วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่จัดการแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา

ในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน

จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัย

ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์

สนับสนุนความร่วมมือ

การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม

เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

about-goal

เป้าประสงค์

  1. หนุนเสริม Regional Integration ในพื้นที่เป้าหมาย (Area Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
  2. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
  3. สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ประเด็นเป้าหมาย

ลดอุปสรรค

สินค้าบริการและการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

ส่งเสริม

ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก

ร่วมมือ

กับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/ องค์กรในภูมิภาค ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา

สร้าง Platform

เชื่อมโยงความรู้/ ข้อมูลวิชาการ และสร้างพันธมิตร ทางวิชาการเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

พัฒนา

คุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล

อำนาจหน้าที่ของสถาบัน

1

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชีย ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ

2

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถ ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้

3

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

4

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

Top