วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ด้านการค้าเพื่อพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน

พันธกิจ

สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา

ในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน

จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัย

ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์

สนับสนุนความร่วมมือ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม

เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

about-goal

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก: ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  2. กลุ่มเป้าหมายรอง: บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs (Supporting Role)

ประเด็นเป้าหมาย

สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน

ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าของ SMEs

ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

อำนาจหน้าที่ของสถาบัน

1

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชีย ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ

2

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถ ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้

3

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

4

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

Top