ร้องเรียน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นไป อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สคพ. จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สคพ. ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ พร้อมทั้งได้กำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริตไว้ด้วย

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ สคพ. ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคพ. ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ สคพ. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายัง สคพ. ได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สคพ. มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของบุคลากร อันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ สคพ. โดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต สคพ. จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

สคพ. จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้ฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน การสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไข อย่างเหมาะสม และจะติดตามผล ความคืบหน้าเป็นระยะ และแจ้งผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และ จะรายงานผู้อำนวยการสถาบันหรือคณะกรรมการ ทราบแล้วแต่กรณี

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ และส่งมาได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1
แจ้งเป็นหนังสือตอบรับโดยส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ช่องทางที่ 2
แจ้งโดยตรงที่ นักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2216 1894 ต่อ 131

ช่องทางที่ 3
แจ้งโดยกรอกแบบฟอร์มผ่านช่องทาง Online คลิก ร้องเรียนออนไลน์

วิธีการร้องเรียนทางไปรษณีย์

การร้องเรียนทางไปรษณีย์สามารถดำเนินการได้ โดยลงชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) ผู้ถูกร้องเรียน และ เหตุที่ร้องเรียน หากต้องการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนขอให้ระบุในเอกสาร ซึ่งทาง สคพ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

โดยส่งเอกสารร้องเรียนมาที่

งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสอบถามปัญหาการร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่

นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2216 1894 ต่อ 131

ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนและการพิจารณาร้องเรียนของ สคพ.

 1. ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียน

 2. ผู้ร้องเรียนสามรถร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
  แจ้งโดยตรงที่ นักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2216 1894 ต่อ 131
  แจ้งเป็นหนังสือตอบรับโดยส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

 3. พิจารณาเรื่องร้องเรียน (การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกปิด และห้ามเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ)

  1. กรณีรับเรื่องร้องเรียน

   แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการพิจราณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ทางวาจา /ลายลักษณ์อักษร (แล้วแต่กรณี)) รายงานเรื่องร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการสถาบันหรือคณะกรรมการ สคพ. เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

  2. กรณีไม่รับเรื่องร้องเรียน

   1. แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร (แล้วแต่กรณี)) ภายใน 30 วัน นับนับจากวันที่มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียน

   2. plan

Top