คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ประธานกรรมการ
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์

นางสีลาภรณ์ บัวสาย ประธานกรรมการ
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ อนุกรรมการ
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส อนุกรรมการ
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฏหมาย

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย อนุกรรมการ
นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ (บริหาร) เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดำเนินงาน

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ (บริหาร) เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ

นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ อนุกรรมการ
นายปกรณ์ ปรีชาภรณ์ อนุกรรมการ
นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี อนุกรรมการ
นายวิเชียร ปลอดประดิษฐ์ อนุกรรมการ
นายวีระ บำรุงศรี อนุกรรมการ
นายสาธร เผื่อนประเสริฐ อนุกรรมการ
นายศุภณัฐ ปริยชาติ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ สคพ. เลขานุการ
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สคพ. ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ประธานอนุกรรมการ
นายปริพัตร สุขุมาลนนท์ อนุกรรมการ
นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน อนุกรรมการ
นายธานี แสงรัตน์ อนุกรรมการ
นางผ่องศรี ปลอดประดิษฐ์ อนุกรรมการ
นายขภัช นิมมานเหมินท์ อนุกรรมการ
นางฐานิกา จันท์เทพ อนุกรรมการ
นายนิยม ไวยรัชพาณิช อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ สคพ. เลขานุการ
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สคพ. ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งที่ 89-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับองค์ประกอบ

PDF

คำสั่งที่ 68-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ

PDF

คำสั่งที่ 84-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

PDF

คำสั่งที่ 31-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์

PDF

คำสั่งที่ 30-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย

PDF

คำสั่งที่ 23-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดำเนินงาน

PDF

คำสั่งที่ 21-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF

Top