คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ประธานกรรมการ
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ. เลขานุการ

ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF

คำสั่งที่ 70-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์

PDF

คำสั่งที่ 89-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับองค์ประกอบ

PDF

คำสั่งที่ 68-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ

PDF

คำสั่งที่ 84-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

PDF

คำสั่งที่ 31-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์

PDF

คำสั่งที่ 30-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย

PDF

คำสั่งที่ 23-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดำเนินงาน

PDF

คำสั่งที่ 21-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF

Top