คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ประธานกรรมการ
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานอนุกรรมการ
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อนุกรรมการ
นายขภัช นิมมานเหมินท์ อนุกรรมการ
นายกอบศักดิ์ ดวงดี อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ โอสถสภา อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์วรประภา นาควัชระ อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
นายธนู ขวัญเดช อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ (บริหาร) เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF

Top