โครงสร้างการบริหารงาน

ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและกรอบอัตรากำลัง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 47 อัตรา

organization-chart

ผู้อำนวยการ

นายสุภกิจ เจริญกุล

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #100

นายภานุมาส เทพทอง

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email panumas_t@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #168

นายวิมล ปั้นคง

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email wimon@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #101

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

–รอการสรรหา–

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

phone +66 (0) 2216 1894-7 #181

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

email nuanpun@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #186

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

email punrop@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #221

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

email sirikan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #191

สำนักบริหาร

นายสุรศักดิ์ เยื่อปุย

นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ)

email surasak@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #164

นางสาวนรีรัตน์ สุชาตานนท์

นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงิน)

email nareerat@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #163

นายสุนันท์ ชินโคตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

email sunan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #172

สำนักผู้อำนวยการ

นายพิพัฒพงศ์ ชูประสิทธิ์

นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการ)

email pipatpong@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #134

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวสุชาดา จังรัสสะ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

email Suchada@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #151

ตรวจสอบภายใน

Top