โครงสร้างการบริหารงาน

ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและกรอบอัตรากำลัง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 47 อัตรา

organization-chart

ผู้อำนวยการ

manu

นายมนู สิทธิประศาสน์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

email manu@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #100

Tanarat

ดร.ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

email tanarat@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #101

Suphakit

นายสุภกิจ เจริญกุล

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #102

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

Wimon

นายวิมล ปั้นคง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

email wimon@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #181

Namphueng

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล

นักวิจัยอาวุโส

email namphueng@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #189

Khobtham

นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร

นักวิจัย

email khobtham@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #183

Orranutt

นางสาวอรณัฐ บุปผเวส

นักวิจัย

email orranutt@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #184

Patcha

นางสาวภัชชา ธำรงอาจริยกุล

นักวิจัย

email patcha@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #185

Kanpunnarin

นางสาวกาญจ์พัณริณ อัมพุนันทน์

นักวิจัย

email kanpunnarin@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #187

Soulinda

นางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย

นักวิชาการ

email soulinda@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #188

Nuanpun

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

email nuanpun@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #186

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

Punrop

ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

email punrop@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #221

Nunthawut

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

นักวิชาการอาวุโส

email nunthawut@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #222

Piyanut

นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ

นักวิชาการ

email piyanut@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #223

Vatcharit

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์

นักวิชาการ

email vatcharit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #224

Rapeephan

นางรพีพรรณ ประกอบแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม

email rapeephan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #225

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

Sirikan

นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

email sirikan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #191

Phonetip

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์

นักวิชาการอาวุโส

email phonetip@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #195

Tanthita

นางสาวตัณฑิตา สุโขบล

นักวิชาการ

email tanthita@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #194

Tanyanan

นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์

นักวิชาการ

email tanyanun@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #192

Sirinad

นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์

นักบริหารงานทั่วไป

email sirinad@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #196

สำนักบริหาร

Panumas

นายภานุมาส เทพทอง

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

email panumas_t@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #168

Wanida

นางสาววนิดา อยู่ไทย

นักบัญชีอาวุโส

email wanida@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #167

Praveewan

นางสาวปวีวรรณ พานิชประไพ

นักบริหารการเงินอาวุโส

email praveewan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #169

Chanita

นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ

นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

email chanita@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #165

Nilnat

นางสาวนิลเนตร อยู่เย็น

นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

email nilnat@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #166

Surat

นายสุรัตน์ สายทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

email surat@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #172

Sunan

นายสุนันท์ ชินโคตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

email sunan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #172

Ornlaphat

นางสาวอรลภัสส์ ตันสุทธิเวสส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

email ornlaphat@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #163

Thannapassakorn

นางสาวธัณณภัสกร สีทับทิม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

email thannapassakorn@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #164

Buakhao

นางสาวบัวขาว หนูช่างสิงห์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

email buakhao@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #0

สำนักผู้อำนวยการ

Saman

นายสมาน นนทสิทธิชัย

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

email saman@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #136

Nilobon

นางสาวนิโลบล ปางลิลาศ

นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

email nilobon@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #137

Souwaluk

นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด

นักกฎหมาย

email souwaluk@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #135

Kuson

นายกุศล ภังคานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

email kuson@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #131

Sirikarn

นางสาวสิริกานต์ ฮั่นพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

email hsirikan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #132

Kanta

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

email kanta@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #130

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Suphakit

นายสุภกิจ เจริญกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

email suphakit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #151

Sirikwan

นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน

นักวิเคราะห์งบประมาณอาวุโส

email sirikwan@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #153

Satit

นายสาธิต แก้วรัศมี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

email satit@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #152

Rungnapa

นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

email rungnapa@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #154

Pawith

นายปวิธ ดวงสนิท

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

email pawith@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #155

Piyapong

นายปิยะพงษ์ คำภาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

email piyapong@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #211

Ratiporn

นางสาวรติภรณ์ ทาริวงศ์

นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

email ratiporn@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #157

ตรวจสอบภายใน

Manu

นายมนู กนกวารี

ผู้ตรวจสอบภายใน

email k.manu@itd.or.th

phone +66 (0) 2216 1894-7 #141

Top