เครือข่าย itd

หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

World Trade Organization (WTO)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)

Mekong Institute (MI)

Economic Research Institute for Trade (ERIT)

Souphanouvong University (SU)

Trade Training and Research Institute (TTRI)

Institute of Diplomacy and Foreign Relations (IDFR)

Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS)

Asian Society of International Law (Asain SIL)

Asian Law Student Association (ALSA)

Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)

Foreign Trade University (FTU)

Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)

Institute of Energy Economics of Japan (IEEJ)

หน่วยงานความร่วมมือภายในประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

สภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Top