คณะกรรมการสถาบัน

นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อ่านเพิ่ม
นายขภัช นิมมานเหมินท์

ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่ม
นางสีลาภรณ์ บัวสาย

ข้าราชการบำนาญ

อ่านเพิ่ม
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ข้าราชการบำนาญ

อ่านเพิ่ม
นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.

อ่านเพิ่ม
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

ข้าราชการบำนาญ

อ่านเพิ่ม
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่ม
นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

อ่านเพิ่ม
นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านเพิ่ม

ข้อมูลคณะกรรมการ/สรุปการประชุม

ประวัติบอร์ดของคณะกรรมการสถาบัน

PDF

ประวัติคณะกรรมการ ณ ก.ย.63

PDF

ตารางแจงนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณปีงบ 2563 (12 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

PDF

ตารางแจงนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบัน ฯ ปีงบ 62 (รอบ 9 เดือน)

PDF

สถิติการประชุมของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

PDF
Top