การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานการจ้างทำสื่อสร้างสรรค์(Motion Graphic)และการนำเสนอผลงานในรูปแบบอื่นๆฯ

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนงานสนับสนุนการปฏิบัตงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(TOR)

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเตคของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ โดยวิธีคัดเลือก

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt,One Road ของจีน โดยวิธีคัดเลือก

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงาน โครงการเช่ารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDF

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

PDF
Top