การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform: Beta version) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future)”

visibility 14 facebook twitter mail
Top