ประชุม/สัมมนา

Digital Trade Facilitation ภายใต้โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ITD International Academic Forum) ประจำปี 2566

ในช่วงประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ที่จุดฉนวนของปัญหาที่มีอยู่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาด้านราคาสินค้า ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคและแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาเหล่านี้คือ สปป.ลาว ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน สปป.ลาว ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะเห็นได้ว่าจากการที่ทางรัฐบาลของ สปป.ลาว ให้ความสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มโอกาสในการลงทุนเชิงโครงสร้างพื้นฐาน อำนวยความสะดวกให้กับการค้าข้ามพรมแดนมากขึ้น 
 
การค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
 
ในการนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีพันธกิจสำคัญด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา รวมทั้งมีพันธกิจด้านการฝึกอบรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสคพ.ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการจัดทำโครงกาสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าดิจิทัลให้แก่บุคคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และนักธุรกิจชาวไทยที่สนใจในด้านการการค้าดิจิทัล ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าดิจิทัล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนหรือกำหนดนโยบายด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ของ สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวนประมาณ 40-50 คน

 

วันที่จัดกิจกรรม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ออนไลน์ผ่าน Webex

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาวญาณิศา เรืองรัตน์อรุณ

โทรศัพท์:   0 2216 1894-7 ต่อ 223

โทรสาร:    0 2216 1898-9

Email:      yanisa@itd.or.th

 

 

Digital Trade Facilitation ภายใต้โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ITD International Academic Forum) ประจำปี 2566

calendar 5 กรกฎาคม 2566

time 09:30 - 14:30 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 724

calendar - 5 กรกฎาคม 2566

time 09:30 - 14:30 น.

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top