อบรม

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations รุ่นที่ 2

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้มีกำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Sensations ชั้น 4 โรงแรม Novotel Bangkok Siam Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจา กำกับนโยบาย และภาคเอกชนในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้นำกฎระเบียบ และช่องทางธุรกิจต่าง ๆ ไปใช้ โดยการส่งผ่านถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในมิติของการค้าพร้อมประโยชน์สิทธิต่างๆ จนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้านนโยบายการค้า เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของแต่ละประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/F8DSehTJefVjUyVR8

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

International Institute for Trade and Development (ITD), Ministry of Commerce, Thailand

Telephone: 0 2216 1894-7 # 192

Mobile Phone: 09 6965 6491 (Ms. Tanyanun)

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations รุ่นที่ 2

calendar 20 - 24 มิถุนายน 2565

time 09:00 - 17:00 น.

loation Novotel Bangkok On Siam Square Hotel

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1793

calendar 20 - - 24 มิถุนายน 2565

time 09:00 - 17:00 น.

loation Novotel Bangkok On Siam Square Hotel

เอกสารดาวน์โหลด

Top