หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ” Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

2) Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Top