บทความวิชาการ
view 162 facebook twitter mail

อาเซียนกับการบรรลุตัวชี้วัด SDGs

เกี่ยวกับเอกสาร

สหประชาชาติได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จำนวน 17 เป้าหมาย (goals) 169 เป้าประสงค์ (targets) และล่าสุดได้สรุปตัวชี้วัดอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้ 241 ตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 162 facebook twitter mail
Top