จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน TOR จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณชั้น 1 (ห้องสมุดเดิม)

Top