จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.06 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการค้าและการพัฒนา

Top