จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างทำระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร ด้านงบประมาณและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top