จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ภาคสนาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยการประเมินศักยภาพและส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)

Top