จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนาและศึกษาดูงานในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Top