จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนาและศึกษาดูงานในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Top