จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ

Top