จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top