จัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน โดยวิธีคัดเลือก

Top