จัดซื้อจัดจ้าง

การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Top