จัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเตคของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

Top