จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตและรายละเอียด การจ้างพิมพ์รายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย” และเรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย”

Top