ข่าว itd

ITD ทูลเกล้าฯถวายหนังสืองานวิจัยและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย

visibility 31 facebook twitter mail

ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ในการนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ และได้ทูลเกล้าฯถวายหนังสืองานวิจัย ๔ เรื่อง คือ

๑. เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

๒. เรื่อง การศึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

๓. เรื่อง การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย

๔. เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ทางสถาบันฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ รวมทั้งผลงานของการฝึกอบรม การสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farmer) ที่ได้จัดในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยงานการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรต่อยอดจากผลงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD”  และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Youth Entrepreneur for Trade and Development: Agriculture” (ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  ให้กับนักศึกษาอาชีวเกษตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร ทิพย์ภักดี (ประธานบริหารสวนสุนทรออร์แกนิกฟาร์ม) มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะเกษตรกรตัวอย่าง ที่สามารถปลูก แปรรูป และทำการตลาด ขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง และได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภะ โซลูชั่น จำกัด/ อดีตผู้บริหาร Google Singapore) มาบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรยุคใหม่

และช่วงสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ เครื่องมือ Business Model Canvas เพื่อถอดบทเรียน จากวิทยากรทั้งหมด ในการทำต้นแบบธุรกิจ (Business Model)  ปิดท้ายด้วย   นายวิศวะ  คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม

Top