ข่าว itd

ไอทีดี จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน”

visibility 31 facebook twitter mail

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน” ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ  รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก  คุณปรีดา แก้วเกตุ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  และดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว

Top