ข่าว itd

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร

visibility 10 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 (เวลา 10.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร จากนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา

Top