ข่าว itd

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018)

visibility 17 facebook twitter mail

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค” (Transformation towards Innovative Trade and Development Agenda for Regional Integration)  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.มูคิสะ คิทูยิ (Dr.Mukhisa Kituyi) เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเข้าสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค” (Towards Innovative Trade and Sustainable Development Agenda for Regional Integration) และร่วมยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของ ITD ซึ่งเวทีการสัมมนานี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และรายงานความเคลื่อนไหวด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

Top