ข่าว itd

ITD จัดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ.

visibility 29 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณ ห้องซัมเมอร์เซ็ท บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวอัจฉรา   ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก  ดร.ปิยะพร  เอี่ยมฐิติวัฒน  รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Top