ข่าว itd

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 6

visibility 16 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายคัมภีร์ สายะสนธิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กล่าวรายงาน  นายอรรถพล  สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดงาน และด. สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวเป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโค ซึ่งในงานมีการบรรยายา เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (“SDGs : Sustainable Development Goals ) เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเกษตรในมุมมองภาคเอกชน”  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0” เรื่อง “Startup –Smart Farmer: การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่” และมีการนำเสนอ ในหัวข้อ“ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานจากประเทศอิสราเอล สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม” อีกทั้งยังมี การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Top