ข่าว itd

ITD จัดการการสัมมนาวิชาการ และการระชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action”

visibility 15 facebook twitter mail

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ และ ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการการสัมมนาวิชาการ และการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯในงานนี้จัดให้มีการเสวนา 2 หัวข้อด้วยกันคือ 1) เรื่อง “การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาณด้านออกแบบผังเมือง 2) เรื่อง “เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเมืองอย่าง ยั่งยืน” โดย คุณดุริยา    อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ และช่วงบ่ายได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ในประเด็นต่างๆ อาทิ  Circular Economy กับการพัฒนาเมือง  การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองผ่าน Problem Based Learning in action เช่น คลองและแม่น้ำ และประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่นFuture Lab / City Lab

Top