ข่าว itd

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 2

visibility 23 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชกล่าวรายงาน  นายอรรถพล  สังขวาสี  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวเปิดงาน และดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวถึงเป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในงานมีการบรรยายเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (“SDGs : Sustainable Development Goals ) เรื่อง “ การใช้เทคโ นโลยีเพื่อการเป็น Smart Farm” เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0” และมีการนำเสนอ ในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานจากประเทศอิสราเอล สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม”อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก Smart Farmer ต้นแบบ และภาคการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Top