ข่าว itd

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 2

visibility 25 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทินิดี จังหวัดระนอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค และยกระดับผู้ประกอบการในการทำการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และนางจีระวรรณ เศวตะดุล ประธานบิสคลับจังหวัดระนอง ร่วมพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

Top