ข่าว itd

ITD ได้จัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและนัยสำคัญของการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ต่อพัฒนาการของประเทศไทย”

visibility 41 facebook twitter mail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและนัยสำคัญของการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ต่อพัฒนาการของประเทศไทย” ณ ห้อง เซนเซชั่น ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สถาบัน ฯ ในโอกาสนี้สถาบัน ฯ ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดประชุมดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Top